Kontrola kvaliteta

Osnovno opredeljenje firme u politici kvaliteta je da zadovolji zahteve kupca svojim proizvodima i uslugama.

Kvalitetom proizvoda i imidžom koji smo stvarali na tržištu, od osnivanja do danas, gradimo svoj poslovni uspeh i povećavamo zadovoljstvo i sigurnost potrošača.

Ispunjavanjem zahteva standarda, koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda, definisane su uloge kako rukovodstva tako i zaposlenih koji izvršavaju svoje zadatke u skladu sa propisanom dokumentacijom i obezbeđuju kvalitet na zahtevanom nivou.

Žitopromet Mlinpek posluje u skladu sa ISO 22000:2018 standardom i HACCP sistemom kontrole. Na ovaj način, potvrđeno je postojanje sistema kontrole kao i ispunjavanje zahteva kvaliteta proizvoda i usluga u celom lancu od prijema sirovina do isporuke gotovih proizvoda.

Na samom početku lanca proizvodnje, bezbednost postižemo pažljivim izborom sirovina, dobavljača i uspostavljanjem kvalitetnih partnerskih odnosa sa njima. Same sirovine za proizvodnju kao i gotov proizvod su GMO-free.

Kontrola koja se radi na prijemu žitarica zadovoljava nacionalne standarde, a podaci o kvalitetu se čuvaju u bazama podataka. Kontrolisanje na prijemu determiniše i način skladištenja i čuvanja što kasnije utiče na kvalitet meljave prilikom odabira pšenice iz različitih ćelija.

Postupak skladištenja i čuvanja robe u našim silosima, shvaćen je kao bitan faktor koji utiče na dobijanje kvalitetne i bezbedne sirovine za preradu i dobijanje mlinskih proizvoda zadovoljavajućeg kvaliteta. U skladu sa tim, prilikom čuvanja sirovine, prati se temperatura mase i vrši njeno održavanje uz pomoć sistema za rashlađivanje kao i primenom ostalih smernica dobre proizvođačke prakse. U sklopu silosa nalazi se sušara, za sušenje zrna povećane vlage pre skladištenja u ćelije i na taj način održavanja sirovine bezbednom i kvalitetnom.

Sam proces pripreme zrna i mlevenja je automatizovan, što omogućava efikasnije praćenje procesnih parametara ključnih za kvalitet, kapacitete i iskorišćenje sirovine. Unapređen je sistem sledljivosti kroz ceo proizvodni proces.

U laboratoriji u okviru mlina vrše se analize kako ulaznih sirovina, tako i međuproizvoda i gotovog proizvoda, kako bi se u svakom trenutku proces držao pod kontrolom i održao kvalitet proizvoda na zahtevanom nivou.

Pored interne laboratorije, sarađujemo sa akreditovanim eksternim kućama gde se vrši kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda u planiranim vremenskim intervalima.

Laboratorijska oprema

Laboratorija je opremljena uređajima koji omogućavaju određivanje bitnih parametara kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pored sušnica, peći za žarenje, laboratorijskog sita i vaga laboratorija poseduje:

Farinograf proizvođača “Brabender” koji služi za određivanje fizičkih osobina testa u toku postupka zamesa, usled dejstva proteolitičkih enzima i pri procesima fermentacije.

Ekstenzograf proizvođača “Brabender” koji služi za određivanje fizičkih osobina testa, odnosno, meri rastegljivost i otpor pri rastezanju testa.

Uređaj za određivanje broja padanja po Hagberg-u proizvođača “Perten” kojim se utvrđuje aktivnost enzima u pšenici i brašnu.

Viskograf proizvođača “Brabender” sa kompjuterskom obradom rezultata koji služi za određivanje maksimalnog viskoziteta, odnosno, kao pokazatelj enzimske aktivnosti brašna.

Brzi analizator zrna proizvođača “Foss” – Infratec 1241 na kojem se vrše brze analize brašna i žitarica po pitanju sadržaja vlage, proteina, pepela, glutena i drugih parametara bitnih za kvalitet.

Laboratorijski kombinovani mlin proizvođača “Makswell” koji se koristi za pripremu uzoraka brašna za laboratorijske analize, izvođenje procesa mlevenja različitih uzoraka pšenice u laboratorijskim uslovima.